Inkasní družstvo

„Úspěšný poradenský projekt není nákladovou položkou, ale výhodnou investicí.”

Krizové řízení

Krizové poradenství je orientováno na analýzu negativních trendů v prosperitě podnikatelských subjektů vedoucích k jejich odstranění a prevenci. Výstupem práce krizového poradce je návrh opatření a dlouhodobých postupů pro zvýšení rentability podniku a lepší využití finančních i lidských zdrojů, jakož i aktivní pomoc při jejich uvádění do života.

Pomůžeme vám při

  1. podrobné finanční analýze minulého hospodaření ke zjištění silných a slabých stránek podniku
  2. úpravách vnitropodnikového účetnictví k dosažení maximální přehlednosti pro kalkulaci nákladů a výnosů
  3. zavádění kontrolingu a strategického plánování
  4. koncipování a praktické přípravě transformací, akvizic obchodních partnerů a změn struktury základní mění
  5. zlepšování systému řízení, odměňování pracovníků a organizaci činnosti
  6. navrhování a přípravě podkladů pro refinancování a při rozborech výhodnosti jednotlivých finančních zdrojů
  7. rozboru případných dopadů prohlášení konkurzu jak z pohledu obchodních partnerů, tak i z hlediska vlastní ochrany před konkurzem

Nacházíte se zde: Inkasní družstvo \ Krizové řízení

kontakt | mapa stránek | tisk | prohlášení o přístupnosti